Polityka prywatności

Klauzula Informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej przetwarza informacje, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”), mają charakter danych osobowych. Dane te dotyczą przedsiębiorców i są pozyskiwane ze źródeł ogólnych – publicznych, jak strony www, CEIDG, KRS, rejestr REGON czy rejestr podatników VAT. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta jest zobowiązana podać informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, określone w art. 13 lub 14 RODO.

W związku z powyższym informujemy Państwa, iż w zakresie:

Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest AP Optymalizacja Andrzej Pluta Siedziba: 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12, telefon: +48 531 888 925, e-mail: biuro@apopt.pl . Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta realizuje „RODO”, którym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Firma AP Optymalizacja Andrzej Pluta szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym, podczas rozmowy telefonicznej lub w e-mailu są traktowane jako poufne (objęte klauzulą poufności) i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane przez Administratora w następujących celach:

 1. prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na tworzeniu pakietów danych dotyczących przedsiębiorców i dostarczaniu tak przygotowanej informacji gospodarczej klientom Administratora, zgodnie z otrzymanym zleceniem oraz ofertą. Opracowywane pakiety mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego oraz usprawnienie komunikacji pomiędzy klientem a odbiorcami jego towarów lub usług.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Interes ten polega na opracowywaniu pakietów informacji gospodarczych oraz oferowaniu Klientom usług związanych z tymi pakietami, zgodnie z przedmiotem działalności firmy AP Optymalizacja Andrzej Pluta.

W ramach prawnie uzasadnionego interesu administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, adres do korespondencji, adresy prowadzenia działalności gospodarczej, NIP, e-mail, telefon, data założenia działalności, informacja, czy firma jest płatnikiem VAT, urodziny właściciela, branża. Administrator może przetwarzać ponadto dane dotyczące lokalizacji firmy w postaci linku do map Google, linku do kont społecznościowych oraz danych statystycznych w postaci szacunkowej populacji regionu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność;

 1. wykonanie obowiązku prawnego, jakim jest zapewnienie realizacji praw podmiotów danych, w tym prawa dostępu do danych osobowych, prawa do żądania sprostowania danych osobowych, prawa do żądania usunięcia danych osobowych, prawa do żądania ograniczenia przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, prawa do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania.

Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Administrator przetwarza dane w powyższym zakresie również w ramach swojego prawnie uzasadnionego interesu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na zapewnieniu zgodności z prawem i rozliczalności przetwarzania zgodnie z RODO;

 1. weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych danych osobowych określonej osoby nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania. Administrator respektuje prawo osób, których dane dotyczą do wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania. Po uwzględnieniu sprzeciwu Administrator usuwa te dane ze swoich baz. Administrator czyni starania, aby dane, w odniesieniu do których został wniesiony sprzeciw nie zostały ponownie pobrane i udostępnione w ramach pakietu danych. W związku z powyższym Administrator przechowuje kopię danych osób wykreślonych z baz.

Podstawą przetwarzania danych w ramach powyższego celu jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na zapewnieniu prawidłowej realizacji prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania.

 1. prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji. Państwa dane mogą być przetwarzane przez Administratora w celu kontaktu pisemnego, telefonicznego lub elektronicznego, prowadzenia korespondencji lub komunikacji. Podstawą przetwarzania jest w takiej sytuacji prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na dbałości o pozytywne relacje z osobami, z którymi Administrator utrzymuje kontakty w ramach prowadzonej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli to Państwo zapoczątkowali rozmowę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wynikającej z zainicjowania kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. obrony przed roszczeniami oraz w celach archiwalnych i dowodowych. Państwa dane mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Zarchiwizowane w ten sposób dane mogą służyć w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami lub zarzutami.

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez różny czas, w zależności od celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane:

 1. Dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 2. Dane przetwarzane w celu weryfikacji, czy w odniesieniu do pozyskiwanych danych nie został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 3. Dane przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji lub innej formy komunikacji – przez czas prowadzenia korespondencji oraz po jej zakończeniu, przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, nie dłużej jednak niż do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z korespondencją;
 4. Dane przetwarzane w celu wywiązania się z nałożonych prawem obowiązków – przez okres przechowywania dowodów potwierdzających wywiązanie się z tych obowiązków, nie dłużej jednak do czasu przedawnienia tych obowiązków lub przedawnienia ewentualnych roszczeń z nich wynikających;
 5. Dane przetwarzane w celach archiwalnych i dowodowych – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez czas wymaganej przepisami prawa archiwizacji dokumentów – w zależności od tego, które ze zdarzeń będzie trwać dłużej.


  Źródła pozyskiwania danych osobowych

  Dane osobowe, które posiada Administrator pochodzą przede wszystkim z rejestrów i ewidencji, w odniesieniu do których na mocy powszechnie obowiązujących przepisów jest zapewniona jawność i powszechny dostęp, czyli z:

  1) Krajowego Rejestru Sądowego (KRS),

  2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG),

  3) rejestru REGON,

  4) wyszukiwarki podatników VAT,

  Administrator może ponadto uzyskiwać Państwa dane osobowe:

  1) z powszechnie dostępnych stron internetowych,

  2) od innych przedsiębiorców/firm,

  3) od Państwa, w zakresie, jakim te dane zostały przez Państwa upublicznione lub podane w kontakcie z Administratorem.

  Administrator nie pozyskuje i nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

  Odbiorcy danych osobowych

  Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być:

  1) klienci Administratora, którzy prowadzą działalność gospodarczą,

  2) upoważnieni współpracownicy Administratora (w celu i w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji ich obowiązków na zajmowanym stanowisku),

  3) instytucje państwowe, w przypadku jeżeli wymagają tego wiążące Administratora przepisy prawa;

  4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie – w razie konieczności przesłania do Państwa korespondencji pocztowej;

  5) podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora: podmioty, które mogą uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych podczas świadczenia na rzecz Administratora usług hostingu, dostarczania poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, podmiotów obsługujących wykorzystywane przez Administratora bazy danych i systemy informatyczne.

  WAŻNE! Administrator nie udostępnia swoim klientom danych osobowych w celach marketingowych. Po przekazaniu danych przez Administratora, klienci mogą uzyskać własne, niezależne podstawy prawne do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

 

Łódź, 11 sierpnia 2016

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Szanowni Internauci !!!
Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia [cookies_revoke]. Szczegóły znajdziesz w poniższej Polityce Prywatności publikowanej przez Administratora strony.
 
 
Integralną częścią naszej Polityki Prywatności jest REGULAMIN opublikowany w MENU w zakładce ZASADY.
 
Od 22 marca 2013 zaczęło obowiązywać nowe prawo dotyczące prywatności w internecie. Najwięcej zmian dotyczy tzw. plików cookies. Znowelizowane regulacje dostosują polskie przepisy do wymogów UE. Wymagają też wprowadzenia zmian w regulaminach lub w polityce prywatności e-sklepów i serwisów internetowych.
 

Aktualizacja polityki prywatności

Od dnia 25 maja 2018 obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych z określeniem „RODO” i /lub „GDPR”.

W związku z nowymi standardami ochrony danych, Firma AP Optymalizacja z siedzibą w Łodzi, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12 zaktualizowała Politykę Prywatności, w szczególności w zakresie przysługujących Państwu praw, w tym prawa do cofnięcia zgody.

Nowa Polityka Prywatności
Masz problem? Dzwoń: 531 888 925
 

AP OPTYMALIZACJA Andrzej Pluta zwana dalej „AP” szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dba, ze szczególną troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich. Chcielibyśmy, by każdy internauta korzystający z naszych usług i odwiedzający nasze strony (również te strony zbudowane przez nas dla naszych Klientów) czuł się w pełni bezpiecznie, stąd wprowadzone, w niektórych serwisach, systemy rejestracji i logowania. Użytkownik, po zarejestrowaniu się, uzyskuje dostęp do wielu użytecznych funkcji, np. Wewnętrzna Poczta (PM), Profil B2B oraz dodatkowych funkcjonalności: tj. komentarzy, opinii, recenzji, itp. Rejestracja nie jest obowiązkowa.

§ Rejestracja, dane osobowe
W formularzu rejestracyjnym należy podać dane osobiste, takie jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania i inne dane kontaktowe określone w formularzu, np. wiek, płeć a także login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych serwisów oferowanych przez „AP”. W formularzu należy też zaznaczyć, czy jest się zainteresowanym otrzymywaniem informacji np. o nowych usługach, serwisach, a także, zgodnie z aktualnie obowiązującą Ustawą o ochronie danych osobowych, wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów „AP”. Poza formularzem rejestracyjnym, dane osobowe użytkowników mogą być zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów na stronach www.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez użytkownika na przetwarzanie przez „AP” jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania podanych przez siebie danych lub zażądania ich usunięcia.

Przetwarzamy dane użytkownika, za jego zgodą, m. in. w celu wysyłania materiałów promocyjno-informacyjnych, oferowania produktów i usług np. tych wymienionych na stronach w domenach: andrzejpluta.pl, apopt.pl, internetowy-marketing.pl. Dane te pomagają nam w określeniu upodobań użytkowników, a tym samym w doskonaleniu kierowanej do nich oferty. Korzystamy ponadto z tych informacji dla sprawniejszego organizowania promocji i prezentacji. Wiedząc do kogo mają one być skierowane, łatwiej definiujemy ich ostateczną formułę i kształt.

„AP” informuje, że jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach portalu, chyba że dane są przetwarzane w ramach serwisów utrzymywanych na rzecz innych podmiotów, w takim wypadku „AP” świadczy jedynie usługi na rzecz administratorów w zakresie przetwarzania danych w porozumieniu z głównym providerem usług hostingowych tj. Home.PL

§ Cookies i inne podobne technologie
Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, mobilnym urządzeniu) oraz uzyskującym do nich dostęp jest „AP” z siedzibą w Łodzi.

Zamieszczać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i korzystać z nich mogą także podmioty współpracujące z „AP”, m.in. Klienci korzystających z wdrożonych przez „AP” serwisów www i aplikacji internetowych, partnerzy świadczący usługi analityczne, reklamodawcy, twórcy aplikacji, sieciowe – współpracujące agencje reklamowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisów i aplikacji AP Optymalizacja. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies nie służą identyfikacji użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy (tj. „AP” ) może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

§ Dlaczego z tego korzystamy?
Korzystamy z plików cookies i innych podobnych technologii w celach:
– świadczenia usług;
– dostosowywania zawartości serwisów i aplikacji do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; np. pliki cookies pozwalają w szczególności rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze serwisów i aplikacji, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki czemu Użytkownik nie musi na każdej podstronie internetowej danego serwisu i aplikacji ponownie wpisywać loginu i hasła;
– prezentacji reklam, m.in. w sposób uwzględniający zainteresowania Użytkownika czy jego miejsce zamieszkania (indywidualizowanie przekazu reklamowego) i z gwarancją wyłączenia możliwości wielokrotnego prezentowania Użytkownikowi tej samej reklamy;
– realizacji ankiet – w szczególności by uniknąć wielokrotnej prezentacji tej samej ankiety temu samemu Odbiorcy oraz by prezentować ankiety w sposób uwzględniający zainteresowania odbiorców.

§ Rodzaje plików cookies, które wykorzystujemy
Z uwagi na czas życia cookies i innych podobnych technologii, stosujemy dwa zasadnicze rodzaje tych plików:
– sesyjne – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
– stałe – przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:

– niezbędne do działania usługi i aplikacji- umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
– pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania
– wydajnościowe – umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji;
– funkcjonalne – umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
– reklamowe – umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań;
– statystyczne – służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

§ Inne technologie
Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów zamierzamy w przyszłości zastosować nowe technologie, zbliżone zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Kiedy zdecydujemy się na ich użycie o tym fakcie poinformujemy wcześniej.

Podkreślamy, że używamy technologii wyłącznie dla wygody naszych użytkowników i w celu świadczenia im usług na jak najwyższym poziomie.

§ Zarządzanie ustawieniami przeglądarki
W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Z poziomu przeglądarki internetowej, z której Użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

– zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala Użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;
– zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez Użytkownika witryn;
– określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;
– blokowania lub usuwania cookies.

§ Gdzie szukać pomocy
Kompleksowe informacje dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Szczegóły dla osób korzystających z poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in.:
Mozilla – Firefox
Internet Explorer
Chrome
Opera
Itp.

Informujemy, że ograniczenia bądź wyłączenia stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w naszych serwisach.

§ Informacje dodatkowe
Dodatkowe informacje na temat plików cookies i innych technologii można znaleźć m.in. pod adresem wszystkoociasteczkach.pl, youronlinechoices.com lub w sekcji Pomoc w menu przeglądarki internetowej.

§ Niepożądane treści
W naszych serwisach nie ma miejsca na treści, które są sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, nawołują do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej. Nie ma tu pornografii, materiałów nagannych moralnie, treści uważanych powszechnie za nieetyczne czy obelżywe.

§ Poczta
Do użytkowników przesyłamy informacje o nowych usługach, serwisach „AP” , Klientach i od Klientów oraz te, o które wyraźnie proszą internauci.
§ Drobne, dobre rady 🙂
Użytkowniku, pamiętaj o tym, że:
– gdy korzystasz z jednego komputera wspólnie z innymi użytkownikami, po zakończeniu korzystania z serwisów, do których jesteś zalogowany, koniecznie się wyloguj, czyli „wyjdź” ze swoich ustawień, aby nikt nie mógł ich podejrzeć;
– dane podane przez Ciebie przy rejestracji znasz tylko Ty i „AP”. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim;
– zdarza się, że osoby korzystające z Sieci chcą „wyciągnąć” od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie bądź innym osobom. Mogą to czynić np. z chęci zysku lub, w ich mniemaniu, dla dobrej zabawy. Zachowaj ostrożność. Upewnij się, kim jest osoba, która pyta Cię o dane osobowe, jaką reprezentuje instytucję. Pamiętaj, że to właśnie Ciebie chroni Ustawa o ochronie danych osobowych.
§ Uzupełnienia
Ważnym uzupełnieniem powyższej Polityki Prywatności są Umowne – Ogólne Warunki dla Klientów „AP”.
 

POLITYKA COOKIES – PODSUMOWANIE

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.apopt.pl z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Boya-Żeleńskiego 3/12

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Odbiorcą informacji z cookies jest Google LLC (badanie ruchu na stronie) oraz firmy zlecające realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Prawa, które przysługują
w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Na podstawie RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

1) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,

2) prawo do żądania sprostowania danych osobowych,

3) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

W przypadku wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania, Administrator usunie Państwa dane z posiadanych baz i zaprzestanie udostępniania tych danych swoim kontrahentom.

Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mogą Państwo ponadto w dowolnym momencie, bez podania przyczyny, cofnąć udzieloną zgodę, w dowolnej formie, w szczególności zaś wysyłając e-mail do Administratora danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Nie wszystkie uprawnienia, o których mowa powyżej będą przysługiwać Państwu w odniesieniu do każdego przypadku przetwarzania. Jest to zależne od rodzaju przetwarzania i jego podstawy prawnej.

W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora Państwa danych narusza przepisy prawa, mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Automatyczne podejmowanie decyzji

Mogą Państwo podlegać decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli Administrator jest do tego uprawniony na mocy obowiązujących przepisów prawa lub za Państwa uprzednią zgodą. Administrator nie podejmuje jednak decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołują skutki prawne względem osoby, której dane dotyczą.

Łódź, 22.05.2018 rok