Regulamin korzystania z usług

I

Regulamin korzystania z usług firmy AP Optymalizacja z siedzibą w Łodzi

§ 1 Postanowienia ogólne Regulaminu

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez firmę AP Optymalizacja z siedzibą w Łodzi świadczonych przez Usługodawcę, w postaci usług w tym szkoleniowych stacjonarnych oraz za pośrednictwem serwisu internetowego umieszczonego w domenie: apopt.pl i subdomenach marketing.apopt.pl oraz oferty.apopt.pl, zwanego dalej Serwisem, zasady korzystania z tych usług i zasady ochrony danych osobowych Usługobiorców.
 2. Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z usług niewymagających zarejestrowania ani zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku usług wymagających zarejestrowania lub zgłoszenia, dokonanie rejestracji lub zgłoszenia jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Regulamin jest udostępniony Usługobiorcom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Usługodawcy. Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili zawarcia umowy.
 4. Każdy Usługobiorca ma obowiązek zapewnienia, aby wskazany przez niego Uczestnik usługi szkoleniowej zapoznał się z Regulaminem i przestrzegał jego postanowień.
 5. Umożliwianie korzystania z Serwisu jest usługą świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), które odbywa się na mocy umowy, zawieranej pomiędzy Usługobiorcą, a Usługodawcą oraz na podstawie Regulaminu.

§ 2 Definicje użyte w Regulaminie

 1. Usługodawca – AP Optymalizacja Andrzej Pluta z siedzibą w Łodzi, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12, 91-747 Łódź, tel. +48 531 9999 47, strona internetowa https://apopt.pl, e-mail : biuro@apopt.pl
 2. Usługobiorca – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zawiera z Usługodawcą umowę na zasadach określonych w Regulaminie.
 3. Uczestnik – Usługobiorca, będący osobą fizyczną, zawierający umowę o świadczenie usługi szkoleniowej stacjonarnej lub usługi e-learning, lub osoba fizyczna wskazana przez Usługobiorcę jako osoba, na rzecz której jest zawarta umowa o usługę.
 4. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 Regulaminu.
 5. Usługi elektroniczne – Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o Regulamin.
 6. Serwis – serwis internetowy umieszczony pod adresem https://apopt.pl i https://marketing.apopt.pl.

§ 3 Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę

 1. Usługodawca świadczy:
  1) Usługi polegające na możliwości uczestniczenia w kursach, szkoleniach, konferencjach, warsztatach i seminariach (zwanych dalej „szkoleniami stacjonarnymi”), organizowanych w siedzibie Usługodawcy lub innym wskazanym miejscu, w terminach określonych przez Usługodawcę;
  2) Usługi elektroniczne, w szczególności możliwość uczestnictwa w kursach/szkoleniach e-learning (kursy/szkolenia on-line).
  3*) Usługi polegające na wykonaniu strony www i sklepu internetowego, wdrożeniu CMS lub CRM, pozycjonowaniu SEO, copywritingu, fotografii biznesowej, tworzeniu grafiki produktowej i obrazów video, usługi webmasterskie w Internecie.
  /*niniejszy zakres usług jest regulowany przez opisy usług w zakładce USŁUGI AP i zakładkę Cennik/
 2. Korzystanie z niektórych Usług wymaga zarejestrowania w Serwisie. Usługodawca określa w Serwisie rodzaje usług wymagających zarejestrowania.
 3. Oferta świadczenia usług elektronicznych jest ważna do czasu zawieszenia lub zaprzestania ich świadczenia przez Usługodawcę. Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia lub zaprzestania świadczenia usług elektronicznych bez uprzedniego zawiadamiania Usługobiorców, z zastrzeżeniem zachowania praw usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usług elektronicznych.
 4. Oferta świadczenia usług elektronicznych i kursów/szkoleń może być rozszerzona w porozumieniu z Usługobiorcami.

§ 4 Zawarcie umowy o świadczenia usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usługi wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej w sposób podany w Serwisie.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usługi kursu/szkolenia stacjonarnego następuje w momencie potwierdzenia przez Usługodawcę otrzymania poprawnie wypełnionego formularza przez przesłanie wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany w formularzu.
 3. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi e-learning następuje w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego kursu/szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przez przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika podany w formularzu.
 4. Zawarcie umowy świadczenie usługi w zakresie § 3 pkt 3 odbywa się na podstawie wystawionej i opłaconej faktury lub faktury Pro Forma przez Klienta zgodnie z rodzajem usługi opisanej na fakturze i uwagą zawartą na fakturze lub fakturze Pro Forma.
 5. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy o świadczenie Usługi kursu/szkolenia stacjonarnego i o świadczenie Usługi elektronicznej e-learning drogą elektroniczną na adres e-mail Uczestnika podany w formularzu.

§ 5 Zakres usługi szkolenia stacjonarnego

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego jest umożliwienie uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca zastrzega, że niektóre szkolenia stacjonarne mogą odbyć się wyłącznie w razie zgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników szkolenia, wymaganej do ich przeprowadzenia.
 3. Usługodawca ogłasza na stronach Serwisu dane dotyczące przedmiotu, terminu, miejsca, programu i ceny szkolenia stacjonarnego.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności za szkolenie stacjonarne w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
 5. Uczestnictwo w niektórych szkoleniach stacjonarnych organizowanych przez Usługodawcę może być nieodpłatne. Informacje o tych Szkoleniach Usługodawca zamieszcza na stronach Serwisu.

§ 6 Zakres usługi e-learning

 1. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi e-learning jest udostępnienie Usługobiorcy adresu internetowego bezpośredniego uczestnictwa on-line w wymiarze godzin i terminie zgodnym z opisem danego kursu/szkolenia oraz dostępu do pliku (plików) zawierającego dodatkowe informacje związane kursem/szkoleniem (dalej: plik/aplikacje/ i szkolenia) na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
 2. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybraną usługę e-learning, na zasadach opisanych w charakterystyce kursu/szkolenia.
 3. Udostępnienie pliku/plików kursu/szkolenia może nastąpić bez możliwości utrwalenia go na dysku Usługobiorcy jeśli jest w formie videokonfernecji lub video na żywo i on-line.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
 5. Stosownie do art. 5 ustawy z dnia z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2002 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi e-learning po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 6. Udostępnienie dostępu do kursu/szkolenia następuje w terminie 3 dni roboczych od chwili zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp do kursu/szkolenia i plików wygasa.

§ 7 Zasady dokonywania płatności za usługi świadczone przez Usługodawcę

 1. Wysokość i sposoby wnoszenia opłaty Usługodawca określa w Serwisie, formularzu lub wiadomości e-mail zawierającej informację o sposobie dokonania wpłaty.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: AP Optymalizacja Andrzej Pluta. 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12, Nr Rachunku 79 1160 2202 0000 0003 0040 3338 – podając tytuł płatności.
 3. W tytule wpłaty należy wpisać dane identyfikacyjne Usługobiorcy podane w formularzu zgłoszeniowym.
 4. Opłaty za kazdy miesiąc usługi/obsługi pobierane są z góry na podstawie wystawionej faktury do 15 dnia danego miesiąca za który usługa/obsługa dotyczy a mowa o nich na Fakturze za dany miseiąc.

§ 8 Wymagania techniczne korzystania z usług elektronicznych

 1. W celu prawidłowego korzystania z usług elektronicznych, Usługobiorcy powinni dysponować:

1)urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2)przeglądarkę Internet Explorer wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach (np. Mozilla Firefox, Chrome lub Opera);
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;
5) aplikacje do videokonferencji ZOOM (https://zoom.us/) i TEAMS (https://teams.microsoft.com/).

 1. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies.

§ 9 Określenie praw i obowiązków stron

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usługi szkoleń stacjonarnych i usług elektronicznych.
 2. Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia należności za usługi odpłatne w terminie i w sposób określony przez Usługodawcę dla danej usługi.
 3. Zakazane jest wykorzystywanie przez Usługobiorcę oraz uczestnika otrzymanych Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Usługodawcy.
 4. Usługodawca zastrzega, że materiały szkoleniowe zamieszczone w Serwisie, pliki kursów/szkoleń i materiały udostępniane Uczestnikom szkolenia podczas szkoleń stacjonarnych i szkoleń e-learning są objęte ochroną prawa autorskiego. Usługobiorca lub Uczestnik kursu/szkolenia ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z tych materiałów wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 5. Usługodawca uprawniony jest do zablokowania dostępu do pliku kursu/szkolenia Usługobiorcy lub uczestnikowi, jeśli korzystają oni w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
 6. Na życzenie Usługobiorcy zostaje wystawiona przez Usługodawcę faktura VAT, która zostanie wysłana Usługobiorcy pocztą na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Usługobiorca usługi szkolenia stacjonarnego lub usług elektronicznych wymagających zarejestrowania albo uczestnik szkolenia, dokonując zgłoszenia lub rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Usługodawcy i podmiotów z nim powiązanych. Zgoda może zostać w każdym czasie odwołana przez przesyłanie wiadomości na adres e-mail Usługodawcy wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 8. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Usługobiorcy.
 9. Usługodawca zastrzega, że usługi mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być wykorzystywane jako narzędzie służące podejmowaniu jakichkolwiek decyzji.
 10. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień Regulaminu przez wskazanego przez siebie Uczestnika kursu/szkolenia.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:

1) za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z usług przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem;
2) za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia usług w przypadku gdy nastąpiło to z winy Usługobiorcy bądź ze względu na naruszenie przepisów prawa lub Regulaminu;
3) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z wykorzystaniem przez Usługobiorcę danych oraz informacji udostępnianych w ramach świadczenia usług w celach gospodarczych, inwestycyjnych, biznesowych itp.;

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych serwisach niż https://apopt.pl i https://marketing.apopt.pl, do których linki zawarto w Serwisie.

§ 10 Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorcy

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorcy zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie AP Optymalizacja Andrzej Pluta Siedziba: 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby Polityki Prywatności „Usługodawca” realizuje „RODO”, którym jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Usługobiorca szanuje prawo do prywatności i dba o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 4. Dane osobowe podawane w formularzu zgłoszeniowym są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 5. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów – Usługobiorców. Oznacza to, że przetwarza dane Usługobiorcy jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.
 6. Dane osobowe przetwarzane są:
 7. a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
  b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  c) w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą: w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę.
 8. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 9. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: biuro@apopt.pl
 10. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Usługobiorcy po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.
 11. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Usługobiorcy oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 12. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 13. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 14. Na wyraźne życzenie Usługobiorcy dla potrzeb szkolenia wprowadzamy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 15. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Usługodawcę albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

§ 11 Pliki cookies

 1. Witryny https://apopt.pl https://andrzejpluta.pl oraz https://internetowy-marketing.pl używają cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 4. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy AP OPTYMALIZACJA w celu optymalizacji działań.
 5. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies (uwzględniając poniżej również te o których napisaliśmy w naszej polityce prywatności):
 6. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies
 8. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

§ 12 Rozwiązanie umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usługi e-learning rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki dostęp do szkolenia i/lub pliku (plików) szkolenia został udostępniony Usługobiorcy przez Usługodawcę.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego w szczególności w razie niemożliwości przeprowadzenia szkolenia z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym w szczególności nieotrzymania przez Usługodawcę minimalnej liczby zgłoszeń na dane szkolenie,
 3. W razie odstąpienia Usługodawcy od umowy o świadczenie usługi szkolenia z powodów wskazanych w § 11 ust. 2 po dokonaniu płatności za szkolenie, Usługodawca może zaproponować Uczestnikowi szkolenia udział w szkoleniu w innym terminie, a jeżeli uczestnik szkolenia nie zaakceptuje nowego terminu szkolenia – zwróci Usługobiorcy pełną opłatę za szkolenie w terminie 14 dni roboczych.
 4. Usługobiorcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi szkolenia stacjonarnego terminie do 3 dni przed dniem rozpoczęciem szkolenia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga formy pisemnej. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie i musi być wysłane listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 5. W razie odstąpienia Usługobiorcy od umowy o świadczenie Usługi szkolenia w sposób określony w § 11 ust. 4 Usługodawcy należy się 80% opłaty za szkolenie. W przypadku nieprzybycia Uczestnika szkolenia na szkolenie, bez wcześniejszego oświadczenia o odstąpieniu do dnia wskazanego w ust. 4 powyżej, Usługodawca nie zwraca opłaty za szkolenie.
 6. Reklamacje usług Usługobiorca może składać w formie pisemnej, za pomocą listu poleconego na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Reklamacja musi zawierać imię, nazwisko (nazwę) i adres pocztowy Usługobiorcy.
 7. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania listu poleconego przez Usługodawcę. O decyzji Usługodawcy Usługobiorca zostanie powiadomiony pisemnie na adres podany w liście poleconym zawierającym reklamację.
 8. Usługodawca rozpatrując reklamację stosować będzie postanowienia Regulaminu.

§ 13 Postanowienia szczególne dotyczące konsumentów

 1. Usługobiorcom, będącym konsumentami w rozumieniu przepisów prawa, na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od każdej umowy o świadczenie Usług zawartej z Usługodawcą, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7 poniżej.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi odpłatnej, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.
 4. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi Szkolenia na mniej niż 10 dni przed dniem Szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi szkolenia przed upływem 10-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.
 5. Usługobiorca opłacający Usługę e-learning przed upływem 10 dni od dnia zawarcia umowy, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi e-learning niezwłocznie po jej opłaceniu. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

§ 14 Postanowienia końcowe Regulaminu

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, z zachowaniem praw Usługobiorców, którzy wnieśli opłatę na poczet świadczenia usługi przez Usługodawcę.
 2. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz oświadczenia do Usługodawcy Usługobiorca może kierować na adres poczty elektronicznej, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. Regulamin wchodzi w życie dnia 01 października 2020 roku.

 

II

Warunki uczestnictwa w szkoleniu on-line dla osób indywidualnych i podmiotów gospodarczych

 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług kursu/szkolenia wymaga wysłania prawidłowo wypełnionego formularza w postaci elektronicznej.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie usług elektronicznych w formie świadczenia usługi on-line następuję w momencie otrzymania przez Usługodawcę poprawnie wypełnionego formularza rejestracyjnego dotyczącego wybranego kursu/szkolenia, wysłanego do Usługodawcy oraz przesłanie potwierdzenia poprzez wiadomości e-mail na adres Uczestnika kursu/szkolenia podany w formularzu.
 3. Przedmiotem umowy o świadczenie Usługi on-line jest udostępnienie Usługobiorcy wiedzy on-line na wybrany przez Usługobiorcę z oferty Usługodawcy temat.
 4. W ramach umowy Usługobiorca otrzymuje również możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną merytorycznie za wybrany kurs/szkolenie on-line, na zasadach opisanych w charakterystyce kursu/szkolenia.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest dokonać płatności w terminie 7 dni po otrzymaniu od Usługodawcy wiadomości e-mail na adres podany w formularzu, o konieczności dokonania płatności.
 6. Stosownie z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie warunkowym (Dz. U. 2001 r., nr 126, poz. 1068 z późn. zm.) Usługodawca rozpocznie świadczenie Usługi on-line po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.
 7. Udostępnienie dostępu następuje w terminie wyznaczonym jako rozpoczęcie kursu/szkolenia tylko po zaksięgowania wpłaty na rachunku Usługodawcy na okres wskazany przez Usługodawcę na stronach Serwisu. Po upływie wskazanego okresu dostęp wygasa.
 8. Cena oferowanego kursu/szkolenia obejmuje dostęp do spotkania on-line i materiałów szkoleniowych przypisanych do kursu/szkolenia oraz udziału w ogólnym 45-minutowym spotkaniu z prowadzącym po zakończeniu kursu/szkolenia
 9. 2. O ile nie zaznaczono inaczej wpłat należy dokonywać na rachunek: 82 1160 2202 0000 0003 0040 2508, AP OPTYMALIZACJA Andrzej Pluta, 91-747 Łódź, ul. Boya-Żeleńskiego 3/12 – podając tytuł płatności.
 10. Korzystanie ze wszystkich aplikacji Serwisu może być uzależnione od instalacji dodatkowego oprogramowania typu Java, Java Script, Flash oraz akceptacji plików cookies. Przetestowania działania aplikacji do video konferencji typu ZOOM i TEAM.
 11. Szczegółowe zasady korzystania z usług określa Regulamin korzystania z kursów i szkoleń.

RABATY

O ile rabat nie został już uwzględniony w cenie kursu w trwającej promocji, to Osoba fizyczna lub instytucja może otrzymać dodatkowy rabat na zamówienie kursu/szkolenia, jeśli całkowita wartość zamówienia:

– przekracza 1000 zł – 5%
– przekracza 2000 zł – 10%
– przekracza 3000 zł – 15%

WYMAGANIA TECHNICZNE KORZYSTANIA Z USŁUG ON-LINE

W celu prawidłowego korzystania z usług on-line, Usługobiorcy powinni dysponować:

1) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet;
2) przeglądarką Internet Explorer, wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach np. Firefox, Chrome lub Opera ;
3) przeglądarką plików pdf Adobe Reader wersja 8.0 lub wyższą, albo oprogramowaniem o podobnych parametrach;
4) programem do edycji tekstu o funkcjonalności programu MS WordPad albo oprogramowaniem o podobnych lub wyższych parametrach;

III

Prawo konsumenta

 1. Usługobiorcy od dnia w którym zapisał się na dany kurs/szkolenie wysyłając formularz zgłoszeniowy co oznacza że zawarł tym samym Umowę o świadczenie usługi i otrzymał informację zwrotną potwierdzającą fakt zapisania się na kurs/szkolenie, przysługuje 14 dniowy termin odstąpienia od uczestnictwa w kursie/szkoleniu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać sporządzone na piśmie. Dla zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczy wysłanie oświadczenia listem poleconym na adres Usługodawcy, wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać również złożone w postaci elektronicznej i wysłane Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu.
 3. W razie odstąpienia przez Usługobiorcę od umowy o świadczenie Usługi w terminie określonym w ust. 1, po dokonaniu płatności, Usługodawca zwraca Usługobiorcy całą opłatę.
 4. Usługobiorca po upływie terminu określonego w ust. 1, który opłacił kurs/szkolenie i otrzymał dostęp do platformy online może odstąpić od kursu/szkolenia i otrzymać zwrot uiszczonej opłaty stosownie zmniejszonej z uwzględnieniem spełnionego świadczenia przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca zawierający umowę o świadczenie Usługi kursu/szkolenia na mniej niż 14 dni przed dniem kursu/szkolenia, wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi kursu/szkolenia przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1. W takim wypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje od momentu rozpoczęcia świadczenia Usługi.

 

AP OPTYMALIZACJA
Andrzej Pluta
Łódź, 2020